امروز:

10 آذر 1402 11:36 ب.ظ

همایش ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک، مکاترونیک و هوافضای ایران

سمت

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

ریاست کنفرانسدکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

مدیریت عامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی

موسس و مدیر استارتآپ ایتوک

استاد مدعو دانشگاه های مازندران

مدیر تشکل اقتصاد دیجیتال و استارتآپ ها

دبیر کمیته علمی و داوریدکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

مدیرعامل شرکت تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

مدیر کلینیک مشاوره کسب و کار استان خوزستان

دبیر کمیته اجرایی 

 

 

دبیر شورای سیاستگذاری